Nick heads to Washington! - J-14

Nick heads to Washington!