Dove Cameron Eating Disorder: Boyfriend Thomas Doherty Offers Support - J-14

Support: Thomas Doherty Helps Dove Cameron Battle an Eating Disorder and Body Dysmorphia