Riker Lynch Gets Engaged to Savannah Latimer - J-14

Wedding Bells: Riker Lynch Is Engaged to Longtime Love Savannah Latimer